שטריקר27-29

בניין מגורים
תל אביב
מגרש: 657 מ"ר

יח"ד: 14