0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

בנין מגורים

תל-אביב

מגרש: 240 מ"ר

יח"ד: 5